Ymwadiad

Mae’r wybodaeth ar y wefan hon at ddibenion cyffredinol yn unig. Er ein bod yn ceisio cadw’r wybodaeth wedi’i diweddaru ac yn gywir, nid ydym yn gwneud unrhyw gynrychioliadau na gwarantau o unrhyw fath, wedi’i fynegi neu ymhlyg, ynghylch cyflawnrwydd, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd neu argaeledd o ran y wefan neu’r wybodaeth, cynnyrch, gwasanaethau, neu’r graffeg cysylltiedig a geir ar y wefan at unrhyw ddiben. Felly mae unrhyw ddibyniaeth a roddwch ar wybodaeth o’r fath yn gyfan gwbl yn ôl eich menter eich hun.

Ni fyddwn, o dan unrhyw amgylchiadau, yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sy’n deillio o ddefnyddio neu golli’r data neu elw, sy’n deillio o neu sy’n gysylltiedig â defnyddio’r wefan hon.

Drwy’r wefan hon rydych yn gallu cysylltu â gwefannau eraill nad ydynt o dan ein rheolaeth ni. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys ac argaeledd y gwefannau hynny. Nid yw’r ffaith bod dolenni wedi’u cynnwys yn awgrymu o reidrwydd eu bod yn cael eu hargymell neu bod y safbwyntiau a fynegir ynddynt yn cael eu cymeradwyo.

Gwneir pob ymdrech i gadw’r wefan yn fyw ac yn rhedeg yn ddidrafferth. Fodd bynnag, nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb os na fydd y wefan ar gael oherwydd materion technegol sydd y tu hwnt i’n rheolaeth, ac ni fyddwn yn atebol am hyn.