Llechi, Glo a Chefn Gwlad

 

 

 

Mae rhwydwaith Llechi, Glo a Chefn Gwlad yn ddatblygiad dwyieithog a dyfir o dair ardal eiconig yng Nghymru – cymoedd llechi Gwynedd, y berfeddwlad amaethyddol a chymoedd glo De Cymru. Mae’r prosiect wedi datblygu dros bum mlynedd trwy waith Talwrn. Bydd y prosiect yn cefnogi ac yn hyrwyddo arweinyddiaeth gymunedol ymhlith pobl iau mewn naw ardal ledled Cymru, gan annog gweithredu newydd a arweinir gan y gymuned, yn enwedig o ran datblygu a chefnogi’r economi sylfaenol, a darparu modelau tystiolaeth o wledig yn seiliedig ar le, dan arweiniad pobl, yn seiliedig ar asedau a chysylltiedig. a chymunedau ôl-ddiwydiannol.

Mae pob un o’r naw partner yn sefydliadau cymunedol profiadol iawn o Gymru sy’n gweithio mewn ffordd sy’n seiliedig ar asedau. Bydd pob partner yn canolbwyntio ar ddatblygu arweinyddiaeth gymunedol am y tair blynedd nesaf.

Ar ôl ennill sgiliau a phrofiad newydd sylweddol, bydd yr arweinwyr cymunedol yn cael eu cefnogi i ddod o hyd i gyflogaeth ar ddiwedd deuddeg mis, ac i barhau i gyfrannu at eu cymuned. Bydd ail a thrydedd rownd o arweinwyr cymunedol. Bydd y naw partner a’r arweinwyr cymunedol yn gwei thio gyda’i gilydd i ddal y dysgu o’r prosiect a lledaenu hyn trwy eu rhwydweithiau eu hunain.

 

 

Cliciwch yma i weld Llechi, Glo a Chefn Gwlad:  Adroddiad Blynyddol

 

YMA YW’R DIWEDDARIAD DIWEDDARAF O’R ARWEINWYR Time 2 shine blwyddyn 2

 

 

Cliciwch yma i weld Digwyddiad Llechi, Glo a Chefn Gwlad:  mae Rhwydweithio’n Gweithio 

 

I ddarllen yr ymchwil Ymateb Cymunedau I Covid Click Yma

 

 

 

Cyllidwyr: The Rank Foundation & Loteri gymunedol

 

 

 

 

 

RHAGLEN DYSGU LLECHI, ​​GLO, CEFN GWLAD

 

Sel Williams (sel.wilias@outlook.com)

 

Brodor o Ddyffryn Conwy yw Sel Williams a fu ar wahanol adegau’n was ffarm, labrwr, gwyddonydd ymchwil, athro ysgol a darlithydd-yn y Coleg Normal ac yn y Brifysgol ym Mangor. Mae ganddo gefndir dysgu, ymchwil a chyhoeddi ym maes Athroniaeth, Bioleg ac Economeg. Bu’n dysgu ym maes addysg uwch am gyfnod o ddeugain mlynedd ac enillodd brofiad helaeth o ddatblygu cyrsiau addysg uwch a chymunedol Cymreig a’u cyflwyno yn Gymraeg a Saesneg. Mae bellach wedi ymddeol o waith llawn amser ond mae’n parhau i weithio’n rhan amser fel tiwtor oedolion. Mae ganddo brofiad ymarferol ym maes menter cymdeithasol a datblygu cymunedol, ac ar hyn o bryd mae’n gyfarwyddwr ac yn weithgar gyda nifer o fentrau cymunedol, yn genedlaethol ac yn lleol yn ei gynefin ym Mro Ffestiniog.

 

____________________

 

SESIWN 1. DEALL GYMUNED – ASTUDIAETH ACHOS O DYFFRYN PERIS

Sesiwn 1 ddydd Iau, Ebrill yr 16eg, wedi’i dynnu o astudiaeth achos o gysyniadau a syniadau

Dyffryn Peris sy’n berthnasol i deall cymunedau yn gyffredinol. Nod yr astudiaeth achos oedd datblygu

dull integredig, ffordd eclectig a dilechdidol o feddwl am gymunedau a’u datblygiad.

 

Yn Sesiwn 2 a 3 y nod yw datblygu ein ffordd o feddwl am gysyniadau a syniadau sy’n sylfaenol

iddynt datblygu cymunedol.

 

Dolen Fideo: Cliciwch Yma

Lawrlwytho Deunydd: Cliciwch Yma

 

____________________

 

SESIWN 2. Y PERTHYNAS RHWNG CYFALAF, GWLADWRIAETH A CHYMUNED

2A, Natur cyfalafiaeth a sut mae’r system wedi newid o’r chwyldro diwydiannol i’r presennol.

2B. Archwiliwyd y berthynas newidiol rhwng cyfalaf, gwladwriaeth a chymunedau trwy gymryd trosolwg o hanes Cymru dros y

can mlynedd diwethaf er mwyn deall heddiw a’r potensial ar gyfer newid yn y dyfodol.

2C. Natur yr economi sylfaenol a’r syniad o gymuned sylfaen

 

Dolen Fideo: Cliciwch Yma

Lawrlwytho Deunydd: Cliciwch Yma

 

____________________

 

SESIWN 3. EGWYDDORION, ATHRONIAETH A GWLEIDYDDIAETH DATBLYGU CYMUNEDOL 

3A. Ystyr a defnydd o’r termau datblygu cymunedol a chymunedol.

3B. Archwiliad byr o egwyddorion datblygu cymunedol.

3C. Datblygu cymunedol, mudiad cymunedol i Gymru a thrawsnewid ein byd.

 

Dolen Fideo: Cliciwch Yma

Lawrlwytho Deunydd: Cliciwch Yma

 

 

CLICIWCH AR LOGO ISOD I WELD EU GWYBODAETH NEU RHEOLI I LAWR AM BOB UN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————//——————————

 

 

Pobl & Gwaith

 

 

Mae Pobl a Gwaith yn elusen annibynnol (a sefydlwyd ym 1984) sy’n gweithio yng Nghymru.

Mae’n ceisio gwneud gwahaniaeth drwy ei ddwy swyddogaeth graidd:

 

 • hyrwyddo gwerth addysg a dysgu fel dull o fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a hyrwyddo cyflogaeth, drwy raglen o brosiectau ymchwil weithredu yn y gymuned;
 • ymgymryd ag ymchwil a gomisiynwyd a gwaith gwerthuso ar gyfer y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru gan fynd i’r afael ag anghydraddoldebau mewn meysydd fel addysg, iechyd a chyflogaeth.

Yn dilyn ymlaen o’r prosiect Appening Rhondda, a gydlynir gan People and Work, sydd wedi cefnogi datblygiad clybiau cod, datblygu apiau a phrofiad digidol yn Rhondda, bydd Ethan Jones, Hyrwyddwr Digidol Rhondda a Cynon yn adeiladu ar y cyfleoedd hyn i gyffroi pobl ifanc. ac eraill i wneud y defnydd gorau o’r economi technoleg ddigidol sy’n ehangu yn Ne Cymru.

Y nod yw cefnogi unigolion a grwpiau i ddatblygu eu clybiau technoleg ddigidol cynaliadwy eu hunain, gan annog cyfleoedd mewn addysg a chyflogaeth sy’n bodoli yn Ne Cymru ac i ffwrdd yn ehangach. Mae clybiau technoleg digidol hefyd yn gyfrwng rhagorol i ddod â phobl ifanc ynghyd na fyddent fel arfer yn ymuno â chlybiau a chymdeithasau, a allai fod â bywyd cymdeithasol cyfyngedig iawn ond sy’n mwynhau gweithio gydag eraill sy’n rhannu eu hangerdd.

Cyn effaith Covid-19 roedd tri chlwb cod wythnosol yn weithredol yng Nghymoedd Rhondda a Cynon gyda gwahanol weithgareddau yn cael eu cynnal bob sesiwn. Bob wythnos byddai Ethan yn paratoi adnodd codio newydd i’r cyfranogwyr gymryd rhan ynddo a’i ddilyn gydag ef. Roedd rhai o’r adnoddau hyn yn cynnwys Code Combat, Minecraft, Awr y Cod a Scratch. Fe wnaethom hefyd gynnal gŵyl ddigidol mewn partneriaeth â Choleg y Cymoedd (gyda chefnogaeth Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen Y Cymoedd a Sefydliad Waterloo). Daeth y digwyddiad hwn ag amrywiaeth o fusnesau digidol sy’n ymwneud â’r sector digidol, prifysgolion lleol ac ysgolion ynghyd mewn un gofod i ddarparu ystod o weithgareddau digidol i’r myfyrwyr. Y digwyddiad fu’r mwyaf llwyddiannus hyd yma gyda mwy na 350 yn bresennol. Rydym hefyd wedi cyd-gynnal (gyda sawl aelod o staff o gwmnïau technoleg ddigidol) penwythnos Merched mewn Tech llwyddiannus iawn gyda’r nod o gynyddu cyfranogiad menywod mewn technoleg ddigidol.

Ers Covid-19, mae Ethan wedi digideiddio ei glybiau cod i heriau cyfryngau cymdeithasol (gwneud gemau, cwblhau heriau ac ati) a fideos sydd ar gael ar YouTube. Mae’r fideos hyn yn tywys y defnyddiwr trwy adnodd codio a fyddai fel arfer yn digwydd yn y clybiau cod.

 

CLICIWCH YMA i weld Ethans Fideo cymunedol ar gyfer PROSIECT Llechi, Glo a Chefn Gwlad

 

Valleys Code Club Youtube channel: Cliciwch Yma

 

I lawrlwytho cyflwyniad Llechi Glo a Chefn Gwlad gan Pobl & Gwaith: Cliciwch Yma

 

Yn ôl i’r brig

 

——————————//——————————

 

 

Ynysybwl Vision

 

 

Mae Partneriaeth Adfywio Ynysybwl yn ymddiriedolaeth ddatblygu, yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig trwy warant. Nodau’r ymddiriedolaeth yw codi ansawdd bywyd i bawb, creu cyfleoedd i bobl ifanc a chreu cyfleoedd ym maes iechyd a lles yn ogystal â helpu i ddatblygu’r economi leol, yn enwedig mynediad cefn gwlad a thwristiaeth.

Gan Lowri Turner, Cysylltydd Cymunedol Digidol:

Rhan o fy rôl fel Cysylltydd Cymunedol Digidol yw cefnogi datblygiad tudalen we Adfywio Ynysybwl a gwefan Enterprise, yn ogystal â chreu presenoldeb ar-lein gyda’r bobl ifanc. Rhan arall o fy rôl yw cysylltu â’r grwpiau cymunedol a phartneriaid eraill i greu a datblygu tudalennau ar gyfer gwefan YRP. Mae rhai o’r tudalennau hyn wedi cynnwys tudalen cyfeirio sydd â manylion cyswllt ar gyfer gwahanol sefydliadau ac elusennau a all gynnig cefnogaeth ac arweiniad. Rwyf hefyd wedi creu tudalen My Zone ar gyfer pobl ifanc sy’n ofod sydd â phopeth o daflenni lliwio, chwiliadau geiriau ar-lein, posau, ymarfer corff a llawer mwy. Rwyf hefyd wedi datblygu tudalen My Zone + ar gyfer yr oedolion sydd ag awgrymiadau os ydych chi’n rheoli bywyd teuluol, ymarfer corff a llawer mwy. Rwyf hefyd wedi cefnogi’r grwpiau Menter Gymdeithasol i greu a dylunio tudalennau ar y wefan i arddangos eu gwaith.

 

Rhan allweddol arall o fy rôl yw cefnogi’r ddarpariaeth ieuenctid a’r gymuned ehangach. Rwyf wedi gwneud hyn trwy weithio yn y clybiau ieuenctid lleol sydd gennym yn Ynysybwl a’r ardaloedd cyfagos. Mae hyn wedi golygu fy mod yn trefnu ac yn cynllunio gwahanol weithgareddau a gweithdai ar gyfer y bobl ifanc. Rwyf wedi bod yn gweithio gydag ysgol gynradd leol ac wedi hwyluso clwb ar ôl ysgol i archwilio beth mae codau QR yn ei wneud, sut maen nhw’n cael eu defnyddio a sut i’w creu.

Yn ddiweddar, mae YRP wedi prynu rhai gliniaduron a fydd ar gael i’r gymuned eu defnyddio. Rwyf yn y camau cynnar o greu fy mhrosiect fy hun yn seiliedig ar hyn. Y syniad yw creu cyfres ddigidol a fydd yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth i bob agwedd ar y gymuned. Bydd y gefnogaeth yn cynnwys dosbarthiadau i uwchsgilio aelodau’r gymuned gan ddefnyddio TG fel creu cyfrif e-bost, defnyddio meddalwedd Microsoft, cyrsiau ar-lein, neu hyd yn oed droi gliniadur ymlaen.

 

CLICIWCH YMA i weld Lowris Fideo cymunedol ar gyfer PROSIECT Llechi, Glo a Chefn Gwlad

 

Prosiect Gwefan Ynysybwl My Zone: Cliciwch Yma

Ynysybwl Regeneration Partnership: Cliciwch Yma

Menter Ynysybwl: Cliciwch Yma

 

I lawrlwytho cyflwyniad Llechi Glo a Chefn Gwlad Ynysybwl Vision: Cliciwch Yma

 

Yn ôl i’r brig

 

——————————//——————————

 

 

Banwen DOVE

 

Mae VIEW (DOVE) Ltd, a elwir yn lleol fel DOVE Workshop, yn Ganolfan Dysgu Cymunedol a sefydlwyd fel Elusen a Chwmni Cyfyngedig trwy Warant ym 1984. Nod trosfwaol y cwmni yw darparu rhaglen ddysgu gynhwysol ar gyfer cymunedau Cwm Dulais a thu hwnt. Gall y rhaglen o gyrsiau fod yn hyblyg, anffurfiol, ffurfiol, achrededig, heb ei hachredu a’i theilwra’n arbennig ar gyfer y dysgwr.

Ym 1989 sefydlwyd DOVE Workshop Ltd, Cydweithfa Gymunedol ochr yn ochr â VIEW (DOVE) Ltd i roi’r cyfle i gynhyrchu incwm trwy’r feithrinfa ddydd, trwy agor y gwasanaethau i rieni sy’n gweithio yn ogystal â dysgwyr a thrwy gynnig gwasanaethau swyddfa a chyhoeddi. . Y nod oedd helpu i gynnal y sefydliad a darparu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant lleol. Wrth i’r feithrinfa ddatblygu, cynyddodd nifer y staff i ateb y galw ac roedd hyn yn dal i gael ei gynnal o’r incwm a gynhyrchir.

Mae VIEW (DOVE) Ltd yn ddibynnol ar grantiau, mae’n datblygu prosiectau arloesol i gefnogi’r rhaglen ddysgu gynhwysol ac yn caffael contractau i ddarparu gwasanaethau ar ran asiantaethau eraill. Mewn partneriaeth â Sefydliad Rank rydym yn cyflogi arweinydd Amser 2 Shine i ddarparu cyfleoedd digidol i’r gymuned leol gan ddefnyddio ein hyb cyfryngau sydd newydd ei osod. Mae DOVE Workshop Ltd bellach yn cynnwys The Meat & Greet, caffi 64 sedd

 

CLICIWCH YMA i weld Lowris Fideo cymunedol ar gyfer PROSIECT Llechi, Glo a Chefn Gwlad

 

Gwefan gweithdy DOVE: Cliciwch Yma

 

I lawrlwytho Gweithdai Dove Cyflwyniad Llechi Glo a Chefn Gwlad: Cliciwch Yma

 

Yn ôl i’r brig

 

——————————//——————————

 

Yr Orsaf

 

CANOLFAN DIGIDOL AR GYFER Y GYMUNED MEWN PENYGROES

Sefydlwyd Siop Griffiths Cyf i brynu a chynnal hen adeilad ym Mhenygroes, i gynnig cyfleoedd hyfforddi a chyflogaeth yn y meysydd twristiaeth a lletygarwch, ac i gynnig gweithgareddau newydd i’r gymuned, yn enwedig pobl ifanc yn y maes digidol.

Mae’r grŵp wedi bod yn datblygu menter gymdeithasol ym Mhenygroes dros y ddwy flynedd ddiwethaf, i ddatblygu busnesau a chyfleusterau cymunedol, ac i gynnig gweithgareddau newydd. Mae’r prosiect mewn 3 rhan: 

i) Agor caffi a chreu 3 swydd 

ii) Agor llety, a chreu 3 swydd a rhaglen hyfforddi 

iii) Agor Canolfan Creu Digidol ar gyfer y gymuned a phobl ifanc

 

Llwyddodd y grŵp yn eu cais i’r Gronfa Beilotio am gymorth ariannol i brynu offer technolegol i gynnal sesiynau yn y Ganolfan Ddigidol. Yn y sesiynau hyn, roedd gan y grŵp diwtoriaid o Brifysgol Bangor i ddod i mewn i gynnig sesiynau gwneud fideo, podlediadau, blogio a vlogio, a gwersi codio i’r bobl ifanc. Roedd pwyslais y sesiynau hyn ar adeiladu ar y sgiliau y mae’r bobl ifanc eisoes wedi’u dysgu a chreu cynnyrch sy’n adlewyrchu’r ardal a’r diwylliant. Enillodd un o’r ffilmiau a greodd y bobl ifanc, “Dial”, y Ffilm Orau yn eu categori yng Ngŵyl Ffilm PICS ac fe’i henwebwyd hefyd am wobr yn Seremoni Wobrwyo Into Film yn Llundain.

 

Dolen ffilm: Cliciwch Yma

Gwefan: Cliciwch Yma

Yr O orsaf Facebook: Cliciwch Ei

 

I lawrlwytho cyflwyniad yr O Orsaf Llechi Glo a Chefn Gwlad:

 

Yn ôl i’r brig

 

——————————//——————————

 

 

Credu

 

Rydym wedi bod yn cefnogi gofalwyr er 2003 ac efallai eich bod chi’n ein hadnabod fel Gwasanaeth Gofalwyr Powys.

Ym mis Tachwedd 2015, pleidleisiodd ein gofalwyr a’n staff ei bod yn bryd edrych o’r newydd, ac yn y broses fe benderfynon ni ddiweddaru ein henw i adlewyrchu ein gwerthoedd a’n dyheadau. Ystyr Credu (sy’n cael ei ynganu ‘cre-dee’) yw credu yn y Gymraeg.

Rydyn ni’n credu mewn pobl: eu sgiliau, eu galluoedd a’u doniau, a’r gwytnwch maen nhw’n ei arddangos ym mywyd beunyddiol.  

Rydym yn credu yn y cyfraniadau amhrisiadwy y mae gofalwyr yn eu gwneud i’w hanwyliaid a’u cymunedau.

Credwn fod gofalwyr o bob oed yn haeddu ffynnu a gallu cael y gorau o fywyd.  Credwn nad oes angen i unrhyw un wneud hyn ar ei ben ei hun.

Rydym yn credu mewn cefnogi gofalwyr trwy eu cysylltu â beth bynnag sydd ei angen arnynt i fyw i’w llawn botensial. Rydym yn Bartner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr, ac rydym yn cefnogi gofalwyr trwy allgymorth trwy Credu Powys a thrwy WCD Young Carers yng Ngogledd Cymru (yn Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych). Rydym yn elusen gofrestredig ac yn cael ein llywodraethu gan fwrdd o ymddiriedolwyr gwirfoddol.

 

CLICIWCH YMA i weld Mandys Fideo cymunedol ar gyfer PROSIECT Llechi, Glo a Chefn Gwlad

 

Gwefan: Cliciwch Yma

 

I lawrlwytho cyflwyniad Credu Llechi Glo a Chefn Gwlad: Cliciwch Yma

 

Yn ôl i’r brig

 

——————————//——————————

 

 

Cwmni Bro Ffestiniog

 

Mae cwmni Bro Ffestiniog yn ddatblygiad arloesol yng Nghymru; rhwydwaith o fentrau cymunedol llwyddiannus sydd wedi dod ynghyd i gydweithredu o dan faner un cwmni cymunedol trosfwaol.

Yn ardal Bro Ffestiniog mae yna gymuned o fentrau a busnesau cymdeithasol byrlymus, yn cynnwys Antur StiniogTrawsnewidSerenPengwern CymunedolCellBGwallgofiaidGISDADref WerddYsgol Y MoelwynOpra CymruDeudraeth cyfCaban Bach Barnados a Cyfeillion Croesor, Ynni Cymunedol Twrog i enwi dim ond rhai.

Sefydlwyd Cwmni Cymunedol Bro Ffestiniog yn ol yn 2008.

 

Mae nifer o’r mentrau yma yn mynd i’r afael yn uniongyrchol â rhwystrau a phroblemau lleol ac ar yr un gwynt yn cyfrannu yn greadigol a chynaliadwy i ddyfodol yr ardal. Maent wedi dod ynghyd i gyd-weithio er lles yr ardal gyfan, o dan parasol Cwmni Cymunedol Bro Ffestiniog, gyda’r nod o gynnig cyfleon cynaliadwy yn yr ardal. Cyfleon yn y sector creadigol, addysgol, gofal, amgylcheddol, adeiladwaith a thwristiaeth cynaliadwy. Cefnogaeth gwirioneddol, mwynhad, hyfforddiant, a chyfleon gyrfa yn nes at adra.

Amcanion Cwmni Cymunedol Bro Ffestiniog ydi:

 • Hybu cydweithio rhwng y mentrau cymunedol yn yr ardal.
 • Gwella cydweithio rhwng mentrau cymunedol, elusennau, cyrff gwirfoddol ac asiantaethau cyhoeddus a phreifat sy’n gweithredu yn yr ardal.
 • Cefnogi a hybu twf a datblygiad y sy’n bodoli eisoes.
 • Cynyddu cyfranogiad y gymuned a hybu gweithgarwch a mentergarwch cymunedol.
 • Sbarduno, meithrin a hybu mentrau newydd yn yr ardal.
 • Cyfrannu at ddatblygiad unigolion yn ogystal â datblygiad economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol ac addysgol yr ardal.

 

CLICIWCH YMA i weld Mandys Fideo cymunedol ar gyfer PROSIECT Llechi, Glo a Chefn Gwlad

 

Gwefan Bro Broestestiog: Cliciwch Yma

 

Sianel Youtube BROcast Ffestiniog: Cliciwch Yma

 

I lawrlwytho Rhestr o Bro Ffestiniog Llechi Glo a Chefn Gwlad cyflwyniad: Clickiwch Yma

 

 

Yn ôl i’r brig

 

——————————//——————————

 

 

PARTNERIAETH OGWEN

 

MENTER GYMDEITHASOL SY’N GWEITHIO ER BUDD ECONOMI, AMGYLCHEDD A CHYMUNEDAU DYFFRYN OGWEN

Fel menter gymunedol rydym yn

 • Darparu gwasanaeth clercio i gynghorau cymuned yr ardal
 • Datblygu prosiectau adfywio cymunedol, economaidd ac amgylcheddol
 • Rheoli eiddo a datblygu prosiectau trosglwyddo asedau cymunedol
 • Cefnogi prosiectau sy’n creu cymuned iach, bywiog a chynaladwy

Sefydlwyd Partneriaeth Ogwen yn 2013, a hynny trwy gydweithio arloesol gan Gynghorau Cymuned Bethesda, Llanllechid a Llandygai i ddarparu gwasanaeth clercio i’r 3 chyngor ac i ddatblygu prosiectau cymunedol.

Ers ein sefydlu, rydym wedi agor Swyddfa Ogwen a Siop Ogwen ar Stryd Fawr Bethesda, rheoli eiddo yn cynnwys fflatiau, busnesau a Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen. Rydym hefyd wedi datblygu prosiectau amgylcheddol llwyddiannus yn cynnwys sefydlu cynllun hydro cymunedol Ynni Ogwen.

 

Gwefan: Cliciwch Yma

 

I lawrlwytho cyflwyniad Siop ogwen Llechi Glo a Chefn Gwlad: Cliciwch Yma

 

Yn ôl i’r brig

 

——————————//——————————

 

 

TIR DEWI

 

Ffurfiwyd Tir Dewi mewn ymateb i angen cynyddol a difrifol i rywun helpu ffermwyr Gorllewin Cymru mewn cyfnod anodd. Cytunodd y Parch Canon Eileen Davies a’r Esgob Wyn (sydd bellach wedi ymddeol) bod yn rhaid cynnig rhywbeth a chafodd Eileen y dasg o sefydlu Tir Dewi fel llinell gymorth, gwasanaeth gwrando a gwasanaeth postio arwyddion.

Yn wreiddiol, darparodd Tir Dewi ei wasanaeth yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Er mis Gorffennaf 2020 mae hyn wedi ehangu i gynnwys Powys, ac, ym mis Medi 2020, bydd hefyd yn cynnwys Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn. Mae ein gwasanaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac fe’i darperir gan wirfoddolwyr heb unrhyw gost i’r ffermwr, heb farn ac mewn cyfrinachedd llwyr. Mae gennym dîm cyflogedig o ddim ond 4 a thîm gwirfoddol o dros 40 oed sydd wedi ymrwymo’n fawr ac sy’n cael cefnogaeth, sy’n tyfu’n gyson.

Mae ein Prosiect Ffermwyr Ifanc yn lansio ym mis Medi 2020, gan weithio gyda CFfI Dyfed i gefnogi ac annog newidiadau mewn ymddygiadau ac agweddau tuag at ofyn am gymorth a’i ddarparu.

 

 

Mae Tir Dewi yn rhan o Grŵp Cymorth Fferm Cymru a gynhyrchodd gyfeiriadur cymorth FarmWell. Rydym yn gweithio ochr yn ochr â llawer o sefydliadau eraill ym maes ffermio gan gynnwys elusennau eraill sy’n canolbwyntio ar fferm gan gynnwys RABI a Sefydliad DPJ. Byddwn yn cefnogi ffermwyr lle bynnag y gallwn trwy weithio gyda nhw i ddatrys eu problemau.

 

CLICIWCH YMA i weld Elen Fideo cymunedol ar gyfer PROSIECT Llechi, Glo a Chefn Gwlad

 

Gwefan: Cliciwch Yma

 

I lawrlwytho cyflwyniad Tir Dewi Llechi Glo a Chefn Gwlad: Cliciwch Yma

 

Yn ôl i’r brig

 

——————————//——————————

 

 

TIR COED

 

Mae Tir Coed yn elusen sy’n cysylltu pobl â thir (Tir) a choedwigoedd (Coed) sy’n cyflwyno rhaglenni dysgu a lles yn yr awyr agored ar draws 4 sir wledig yng Nghymru. Trwy wirfoddoli, hyfforddiant achrededig a gweithgareddau pwrpasol sy’n cynyddu lles, yn datblygu sgiliau ac yn gwella mannau gwyrdd er budd pawb.

Dros yr 20 mlynedd diwethaf mae Tir Coed wedi datblygu model ymgysylltu cynhwysfawr sy’n cefnogi pobl wrth iddynt ddatblygu, o ymgysylltu cam cyntaf i gyflogaeth. Mae’r holl waith a wneir gan wirfoddolwyr a hyfforddeion yn gwella iechyd y coetir a’i hygyrchedd er budd y gymuned gyfan. 

GWELEDIGAETHCymunedau gwledig cynaliadwy ffyniannus wedi’u hintegreiddio i’r amgylchedd naturiol.

 

 

CENHADAETHDatgloi potensial coetiroedd i ddarparu cyfleuster cymunedol, gweithgareddau addysgol ac iechyd, a chreu cyfleoedd gwaith i unigolion difreintiedig yng nghefn gwlad Cymru. Gyda’r nod o wneud newid parhaol cadarnhaol.

 

Gwefan: Cliciwch Yma

 

I lawrlwytho cyflwyniad Tir Coed Llechi Glo a Chefn Gwlad: Cliciwch Yma

 

Yn ôl i’r brig